Menu

Verblijf

Binnen Verblijf kennen we een aantal typen Verblijf:

Verblijf met behandeling

Verblijf met behandeling is er voor jeugdigen met gedrags-, cognitieve of psychiatrische problemen die stabiliserende begeleiding en/of behandeling nodig hebben. De jeugdige verblijft in een omgeving waar 24/7 huisvesting en begeleiding met een behandelend karakter worden geboden. De hulpinzet van de Jeugdhulpaanbieder richt zich op terugkeer naar huis, naar een vorm van “thuis” of naar zelfstandig (begeleid) wonen. De jeugdige gaat overdag naar school of heeft professionele dagbesteding. De behandeling heeft een “normaliserend” karakter, de kind-eigen behandeling vindt niet plaats binnen het verblijf.

Leev Basic en Conaction zijn aanbieders van verblijf met behandeling. Zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

Verblijf - tijdelijk- inclusief begeleiding

Midden-complex. Korte periode van verblijf in een neutrale omgeving voor jeugdigen die korter of langer niet thuis kunnen wonen. Het tijdelijk verblijf geeft de jongere de mogelijkheid om extra begeleid te worden bij het trainen van vaardigheden, veranderen van gedrag. Het tijdelijk verblijf kan ook een opvang zijn voor jeugdigen waar er eerst rust en duidelijkheid moet komen voordat er een andere toekomstperspectief verwezenlijkt kan worden. Kenmerk van tijdelijk verblijf is dat er specifieke begeleiding en structuur wordt ingezet, er wordt gewerkt aan het realiseren van doelen. Bij Tijdelijk Verblijf is dagbesteding, dagbegeleiding inbegrepen. Tijdelijk Verblijf is méér dan logeren, maar niet zo intensief als Verblijf met Behandeling.

KiZZ, Leev Basic en Conaction zijn aanbieders van verblijf met begeleiding. Zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

Verblijf- kort- inclusief daginvulling

Kort Verblijf is het logeren in een accommodatie met als doel het tijdelijk ontlasten van het gezin ter preventie van verergering van kind-eigen of systeem-problematiek. Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Logeren voorziet in de invulling van dag-invulling. Kort Verblijf/Logeren kán bestaan uit een groepsgrootte van ongeveer 8 jeugdigen waarbij er sprake is van niet-complexe problematiek.

Kort Verblijf wordt aangeboden door Conaction, Leev Basic en Maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit. Zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

Wonen met begeleiding

Wonen met begeleiding is bestemd voor jeugdigen die voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Zij zijn niet (meer) gebaat bij een behandelsetting, maar hebben wel een professionele benadering nodig in hun leven, een beschermende woonomgeving waarin de fysieke en sociale veiligheid is geborgd. De woonomgeving kan op verschillende manieren worden vormgegeven, het kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van wonen op een groep, het kan ook zijn dat een gezinshuis deze vorm van hulpverlening kan bieden. Het aantal begeleiders is gerelateerd aan de groepsgrootte . Wij gaan uit van 1 begeleider op 6 jeugdigen.

KiZZ en Conaction bieden wonen met begeleiding aan. De doelgroep is GGZ en Jeugd en Opvoedondersteuning.