Menu

Verwijzers

Het Samenwerkingsverband ZiLT biedt jeugdhulp aan in de percelen 3a, 4, 5, 6 & 7. Dat betekent dat we een breed aanbod hebben van laag-complexe hulp met een kortdurende karakter tot hoog-complexe hulpverleningstrajecten.

Met ons samenwerkingsverband zetten wij in op het bereiken van een veilig, positief opvoedings- en opgroeiklimaat voor de Zeeuwse kinderen en jeugdigen in heel Zeeland. Door ontschot, plat en organisch samen te werken, kunnen we ons optimaal en zo efficiënt mogelijk inzetten voor de kinderen, jeugdigen en hun systeem. Onze proactieve en innovatieve houding en vakmanschap, maakt ons zichtbaar onderscheidend in het werkveld, evenals onze snelle bereikbaarheid en beschikbaarheid, no nonsens houding en ‘out of the box’ denken. Met elkaar vormen we schakels in diverse vormen van jeugdhulp, met een gedifferentieerd intersectoraal aanbod waarmee we heel Zeeland bestrijken.

Een integrale aanpak binnen de jeugdhulp is voor ZiLT van onschatbare waarde. Dit is een voorwaarde én een kernwaarde om ons werk te willen en te kunnen doen. Bij ons staat de mens, in alle ontwikkelingsfasen en bijbehorende context, met zijn of haar hulpvraag centraal.

Binnen de percelen 3a, 4, 5, 6 & 7 zijn wij in te zetten voor psychodiagnostiek, begeleiding individueel en in een groep, (specialistische) behandeling, systeemgerichte opvoedinterventies en dagbesteding. Daarnaast zijn we in perceel 4 via onderaannemerschap met Stichting Juvent actief in de Zeeuwse Bereikbaarheidsdienst Jeugd en de Ambulante Spoedhulp. Vanuit Perceel 7 kunnen we ingezet worden voor casusregie, vraagverheldering en consultatie voor de lokale toegang/gemeenten.

Werkwijze

Wanneer u een vraag heeft, een cliënt bij ons past of een cliënt wilt aanmelden binnen ons samenwerkingsverband kunt u contact opnemen met onze penvoerder Liesbeth Hoek. U kunt ten alle tijde een casus bij ons voorleggen, zodat we een passend hulpverleningstraject kunnen adviseren, in kunnen zetten of naar door kunnen verwijzen.

Na aanmelding wordt de jeugdige en/of ouders uitgenodigd voor een intakegesprek, indien gewenst met de verwijzer of een derde erbij. Hierna zal er  '1 gezin 1 plan' gemaakt worden en zal de juiste hulpverlening worden ingezet. Dit doen we door de leef- en belevingswereld van de cliënten die bij ons komen te leren kennen, te doorgronden en te onderzoeken of en wat de vraag achter de vraag is. De nadruk ligt op samen werken aan het activeren en bestendigen van veranderingen of het voorkomen van (verdere) achteruitgang. Dit met het oog op het voldoende kunnen ervaren van een veilige leefwereld voor nu en de toekomst, met als doel onszelf misbaar te maken. Deze misbaarheid wordt bevorderd doordat de cliënt en zijn/haar context zich kunnen ontwikkelen en leren om naar vermogen mee te doen in de maatschappij. De cliënt kan zodoende, in meerdere of mindere mate, met zelfregie een kwaliteit van leven ervaren.

We streven ernaar geen wachtlijsten te hebben.

Wie kan naar SV ZiLT verwijzen?

De huisarts, psychiater en medisch specialist (voor volwassenen en jeugd), de kinderarts, gebiedsteams, de gemeentelijke toegang (voor jeugd tot 18 jaar) en Gecertificeerde instellingen zijn bevoegd om door te verwijzen naar ons samenwerkingsverband. 

Samenwerking

ZiLT werkt intensief samen met verschillende specialisten uit de regio om integrale hulp te kunnen bieden en samen tot goede oplossingen te komen. Denk hierbij aan gemeenten, wijkteams, (huis)artsen, scholen, leerplicht, werkgevers, arbo-diensten, maatschappelijke instanties, collega-zorgverleners en universiteiten. Elkaar kennen en op de hoogte zijn van ontwikkelingen vergemakkelijkt de samenwerking. Via bijeenkomsten, telefonisch overleg en mail onderhouden wij contact met onze lokale samenwerkingspartners.

Voor meer informatie, vragen en collegiaal overleg:

Wilt u meer weten over de visie, werkwijze en behandelmethoden van ZiLT, neemt u dan contact met ons op. Wij komen graag langs om kennis te maken.