Menu

Deltaplan

 

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen en tevens de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Viazorg is de netwerkorganisatie voor zorg en welzijn in Zeeland. Zij ondersteunen de sector bij het in evenwicht brengen van de arbeidsmarkt, zodat het directe werk van de zorgorganisaties kan doorgaan en de kwaliteit behouden blijft. Viazorg informeert, ondersteunt en verbindt organisaties om samen de arbeidsmarktvraagstukken van zorg en welzijn het hoofd te bieden.

Missie

We gunnen mensen een goed leven. Hierbij hoort goede gezondheidszorg en aandacht voor het welzijn van ieder mens. Dit vraagt om een vitale arbeidsmarkt voor welzijn en zorg in Zeeland.

Visie

Als zorg- en welzijnsbranche willen we samen realiseren dat mensen kiezen voor een opleiding en baan in zorg en welzijn. Dat doen zij wanneer zij zorg en welzijn zien als een voor hen passende werkplek waar ze zich als medewerkers goed kunnen voelen. Als zij zich blijven ontwikkelen, loopbaanperspectief hebben en op goede arbeidsomstandigheden en goede balans/privé kunnen rekenen, is de kans groot dat mensen voor een baan in zorg en welzijn kiezen.

Pijlers van het Deltaplan :

  1. Kennis & Inzicht
  2. Kiezen & Toeleiden
  3. Leren & Opleiden
  4. Werken & Behoud

Kennis & Inzicht :

Door de arbeidsmarktontwikkelingen in kaart te brengen en te duiden, wordt helder wat de huidige situatie is, voor welke uitdagingen we staan en wat er in de toekomst nodig gaat zijn.

Doelstelling : Het ontwikkelen van een robuuste dataset, die steeds actueel wordt gehouden en die de sector tot in lengte van jaren kan helpen bij het maken van onderbouwde keuzes over het aantal en soort professionals wat de sector de komende jaren nodig heeft.

Kiezen & Toeleiden :

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om blijvende regionale promotie en voorlichting van de sector zorg en welzijn. Mensen moeten niet alleen geïnteresseerd raken, maar ook daadwerkelijk besluiten om in de sector te komen werken en daarvoor een opleiding in een zorg en welzijnsberoep te gaan volgen.

Doelstelling : Mensen in een zo vroeg mogelijk stadium beter bekend maken met de mogelijkheden van de sector, zodat zij bewuste en onderbouwde keuzes maken ten aanzien van hun plek in de sector zorg en welzijn.

Leren & Opleiden :

Binnen de sector is een verandering gaande betreffende minder menskracht en meer technologie. Het onderwijs zal moeten innoveren om mee te kunnen in deze ontwikkelingen. De technologische ontwikkeling binnen de sector gaat razendsnel en dit vraagt om een wendbaar onderwijssysteem, waarbij een continuüm van opleidingen ontstaat van startopleidingen tot en met bij- en nascholingen.

Doelstelling : Het via een duurzaam partnerschap tussen zorg- en welzijnsorganisaties realiseren van een Zeeuws strategisch opleidingsplan met een geïntegreerd opleidingsaanbod dat leidt tot voldoende, goed opgeleide medewerkers.

Werken & Behoud :

De veranderingen in de maatschappij, taakverschuivingen tussen professionals en mantelzorgers en vrijwilligers, nieuwe technologie en digitalisering vragen om gezamenlijk beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De medewerkers willen we kansen bieden buiten onze eigen organisaties, maar binnen de sector.

Doelstelling : We verhogen de gezondheid, wendbaarheid en betrokkenheid van de professionals waardoor zij duurzaam inzetbaar blijven. We behouden medewerkers voor de sector doordat we kansen bieden buiten de individuele organisaties.