Menu

Wie zijn wij?

Het Samenwerkingsverband ZiLT is tot stand gekomen vanuit de uitnodiging tot samenwerking van de dertien Zeeuwse gemeenten in het aanbestedingsbestek van 2019. 

De aanbieders in ZiLT zijn vanuit overeenkomstige waarden, normen, visie, kennis, ambities en vakmanschap tot elkaar gekomen. Met elkaar vormen we de schakels in een intersectoraal aanbod van diverse vormen van Jeugdhulp waarmee we heel Zeeland bestrijken.

De doelstelling van ZiLT is kwalitatief goede jeugdzorg verlenen, die toekomstbestendig vormgegeven is. Dit doen we vanuit een aantal pijlers: een gedeelde visie, een breed palet aan kennis, ruime ervaring van breed georienteerde professionals, 'out of the box' denken en handelen, onderlinge kennisdeling, samenwerking en doorontwikkeling.  

Missie:

"Een toekomstbestendig, kwalitatief hoogstaand, intersectoraal aanbod van diverse vormen van Jeugdhulp die zich onderscheidt in een breed palet aan kennis en vakmanschap, waarbij "out of the box" denken en handelen ons handelsmerk is". 

Visie: 

"De mens, in alle ontwikkelingsfasen en bijbehorende context met zijn of haar hulpvraag staat centraal. We zetten met nadruk in om samen te werken aan het activeren, bestendigen van significante veranderingen of het voorkomen van (verdere) achteruitgang". 

We zijn laagdrempelig en breed georiënteerd. Bij aanmelding brengen we in kaart welke hulp noodzakelijk is en zetten we rechtstreeks en in overleg lijnen uit binnen of buiten ons Samenwerkingsverband. Vanuit onze prominente kennis en ervaring weten we ook te handelen in allerhande situaties waarin de veiligheid niet meer vanzelfsprekend is en er risico’s zijn. Deze risico’s brengen we in kaart en we maken veiligheidsafspraken met het gezin/ de jeugdige of diens wettelijk vertegenwoordiger en het netwerk.

Met elkaar beschikken we over een breed georiënteerd professioneel netwerk. We verzamelen professionals om ons heen die een overeenkomstige grondhouding en visie hebben en authentiek zijn in hun houding. We onderscheiden ons door onze deskundigheid, professie en een brede kennis van het sociale domein en justitie, evenals door onze ervaring in het veld, een no nonsens houding en de gretigheid om te blijven ontwikkelen en leren.

Het merendeel van de jeugdhulpaanbieders binnen ZiLT zijn tevens gecontracteerde aanbieders WMO in Zeeland en daarbuiten. Door onze korte lijnen in communicatie, laagdrempeligheid en vakmanschap voorkomen we dat er wachtlijsten ontstaan.