Menu

Conaction

Hoofdaannemer

Stichting Conaction staat voor de Kracht van de Verbinding. Wij werken met kinderen, jongeren en gezinnen die door (meervoudige) problemen niet volledig meer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen weer in hun eigen kracht komen te staan en volledig op basis van hun mogelijkheden en competenties kunnen deelnemen aan de samenleving.   

Hierbij kijken wij naar alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkelingslijn en zetten wij formele en informele netwerken in, om gezamenlijk het doel te kunnen bereiken. Er wordt gewerkt vanuit de begeleiding van het kind en een systeemgerichte aanpak (het gezin en haar omgeving).  Door de verbinding te maken tussen de verschillende diensten binnen Conaction en haar samenwerkingspartners ontstaat een breed pakket van voorzieningen in het voorliggend veld en de niet vrij toegankelijke jeugdzorg. Hiermee kan gemakkelijk vroeg-signalering opgepakt worden en daar waar nodig tijdig op- maar nog méér- uiteindelijk afschalen van zorg. Onze voorzieningen betreffen voorschoolse en naschoolse opvang, dagprogramma & behandeling, specialistische ambulante hulpverlening en 24 -uurs woonvoorziening (open leefgroep).  

Onze belangrijkste uitgangspunten binnen de transformatie zijn:   

  • Conaction zet zich als gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder in om de decentralisatie van de jeugdzorg tot een succes te maken en levert daarbij een actieve bijdrage aan de transformatieopgave. We zullen onze kennis en expertise inzetten om passend onderwijs te bevorderen en eigen kracht te stimuleren.   
  • De cliënt staat centraal: hulpverlening zo veel als mogelijk onder één dak regelen (WonenWelzijn-Zorg = één gezin, één plan, één hulpverlener).   
  • De hulp is efficiënt, effectief en gericht op het eigen oplossend vermogen.
  • Herstel van het gewone, zo optimaal mogelijke leven, zonder professionele zorg   
  • Op- en afschalen kunnen schalen binnen een zorgarrangement.   
  • Cliëntvriendelijkheid en -tevredenheid worden hoog gewaardeerd.   
  • Jeugdigen/kinderen blijven tijdens de behandeling naar school gaan.  

Website Conaction

Contact

Eglantier 1K
4707AA Roosendaal

T: 0165 769033 
E: info@conaction.info

Website Conaction